palicoach.com เกิดขึ้นจากความตั้งใจว่าจะทำอย่างไรให้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากประสบการณ์ที่สอนภาษาบาลีสันสกฤตให้กับนักศึกษา ปัญหาที่พบอย่างหนึ่งก็คือแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตค่อนข้างจำกัด แม้กระทั่งในห้องสมุดของสถานศึกษาเอง ถ้าไม่มีการเรียนการสอนวิชานี้แล้วก็หาได้ค่อนข้างยาก ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการเรียนภาษาบาลีสันสกฤต    จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน

ทำไมต้อง palicoach?

เนื้อหาในเว็บไซต์มีทั้งบาลีและสันสกฤตทำไมชื่อมีแต่บาลี อาจจะมีคนสงสัย จึงขอเรียนอย่างนี้ว่าคำว่า บาลี มาจากรากศัพท์ที่แปลว่ารักษา ซึ่งหมายถึงการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือพุทธพจน์นั่นเอง ฉะนั้น ภาษาที่มีลักษณะดังกล่าวจึงเรียกว่าบาลี ทั้งบาลีและสันสกฤตต่างก็ใช้จารึกพระไตรปิฎกเหมือนกัน บาลีใช้ในนิกายเถรวาท ส่วนสันสกฤตใช้ในนิกายมหายาน

ปัจจุบันมีคนที่สอนวิชาชีพวิชาการต่างๆ มักเรียกตัวเองว่าโค้ช และเป็นที่นิยมในวงกว้าง ส่วนตัวคิดว่าคำนี้ได้รับการพิสูจน์ระดับหนึ่งว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนในเรื่องนั้นๆ จึงเลือกใช้คำว่า coach เป็นชื่อของเว็บไซต์

ดังนั้นคำว่า palicoach จึงหมายถึงโค้ชที่จะมาสอนภาษาบาลีและสันสกฤต ด้วยประการฉะนี้

ใครบ้างที่ควรมาเรียน

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในคนจำพวกนี้ ท่านนั่นแหละที่ควรมาเรียน

 • เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนบาลีเพื่อไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • เป็นนิสิตนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาที่เกี่ยวกับบาลีสันสกฤต
 • เป็นบุคคลที่สนใจธรรมะอยากอ่านพระไตรปิฎกได้
 • เป็นบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

หรือหากท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว ก็มาศึกษาหาความรู้ได้ อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าบาลีสันสกฤตอยู่ใกล้ตัวท่านแค่ไหน

เนื้อหามีอะไรบ้าง

ภาพรวมของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักๆ ดังนี้

1. บทเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ PAT บาลี ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

 • PAT บาลี เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาบาลีทั้งหมดที่ใช้สอบ จะเน้นครอบคลุมเนื้อหา สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทำข้อสอบได้จริง
 • ภาษาบาลี เนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน เน้นให้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เนื้อหาอาจจะสลับกันไปมา โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอ่านแปลภาษาบาลีได้อย่างรวดเร็ว เริ่มด้วยบาลีขั้นต้นก่อน และอาจจะมีบทเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
 • ภาษาสันสกฤต เหมือนกับภาษาบาลีคือเนื้อหาจะเริ่มจากพื้นฐาน เน้นให้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำ เริ่มด้วยสันสกฤตขั้นต้นก่อน และอาจจะมีบทเรียนอื่นๆ ต่อไปในอนาคตเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ทั้งภาษาบาลีและ PAT บาลี สามารถศึกษาร่วมกันได้ เพราะเนื้อหาส่งเสริมซึ่งกันและกัน

2.คลังข้อสอบ รวบรวมข้อสอบ PAT บาลีและแนวทางการตอบคำถาม รวมถึงเคล็ดลับในการทำข้อสอบ

3.บทความ  เนื้อหาเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ ข้อคิดต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง มีเนื้อหาหลัก 2 ส่วนคือ บทความภาษา และบทความทั่วไป

 • บทความภาษา สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาบาลีสันสกฤตในแง่มุมต่างๆ
 • บทความทั่วไป สาระความบันเทิง สุภาษิต คำคมต่างๆ จากธรรมบทบ้าง จากชาดกบ้าง และแหล่งอื่นๆ ที่น่าสนใจมารวบรวมไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม

4.วีดีโอ/ดาวน์โหลด เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • วีดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาบาลี สันสกฤต รวมถึงเฉลยข้อสอบ pat บาลี
 • ดาวน์โหลด จะมีเอกสารเกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกฤตให้ดาวน์โหลดได้ด้วย

ผู้จัดทำตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

หวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่านครับ

จากใจ

palicoach.com