Category Archives

เฉลยข้อสอบ

เป็นหมวดหมู่ของการเฉลยข้อสอบ PAT7.6 ภาษาบาลี จัดเป็นชุดๆ ละ 100 ข้อ

มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบครับ

Apr
7

(030) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“อาจารย์ของเราทั้งหลายย่อมไปสู่บรรณศาลา” ตรงกับภาษาบาลีข้อใด 1) อมฺหากํ อาจริโย ปณฺณสาลํ คจฺฉติ. 2) ตุมฺหากํ อาจริโย ปณฺณสาลํ คจฺฉติ. 3) อาจริโย โว ปณฺณสาลํ คจฺฉติ. 4) อาจริโย เม ปณฺณสาลํ คจฺฉติ. edit

Apr
7

(029) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“โจรขโมยโคตัวใดตัวหนึ่งของเศรษฐี” ตรงกับบาลีข้อใด 1) โจโร เสฏฺฐิสฺส ยงฺกญฺจิ โคณํ โจเรติ. 2) โจโร เสฏฺฐิสฺส เยเกจิ โคณํ โจเรติ. 3) โจโร เสฏฺฐิสฺส โยโกจิ โคณํ โจเรติ. 4) โจโร เสฏฺฐิสฺส ยากาจิ โคณํ โจเรติ. edit

Apr
7

(028) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“ตํ เม ปาปํ ตยา กตํ, ตุยฺหํ โทโส โหติ” ข้อใดเป็นวิเสสนสรรพนาม 1) ตํ 2) เม 3) ตยา 4) ตุยฺหํ edit

Apr
7

(027) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“อินทรีย์ของผู้ประพฤติธรรม” ตรงกับข้อใด 1) ธมฺมจารินา อินฺทฺริยานิ 2) ธมฺมจารึ อินฺทฺริยานิ 3) ธมฺมจาริโน อินฺทฺริยํ 4) ธมฺมจารีหิ อินฺทฺริยํ edit

Apr
7

(026) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใด ไม่  มีการเปลี่ยนรูปวิภัตติ 1) มุนึ  ภิกฺขุํ 2) ปุริเสน  อาจริเยน 3) มุนิมฺหา  คุรุโน 4) คชมฺหิ  วานเร edit

Apr
7

(025) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

คำว่า “รตฺตึ” ในประโยค “พฺราหฺมณา ทิวา จ รตฺตึ จ พลึ เทวตานํ หรนฺติ” เป็นวิภัตติใด 1) ปฐมาวิภัตติ 2) ทุติยาวิภัตติ 3) ปญฺจมีวิภัตติ 4) จตุตถีวิภัตติ edit

Apr
7

(024) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“มนุสฺโส ………… สมุทฺทํ ตรติ”  ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่าง 1) นาวาย 2) นาวํ 3) นาวานํ 4) นาวาสุ edit

Apr
7

(023) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“แก่บุคคลผู้ทำบาป” ตรงกับข้อใด 1) ปาปการี 2) ปาปการึ 3) ปาปการินา 4) ปาปการิโน edit

Apr
7

(022) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใดเป็นรูปสำเร็จของ “มุนิ + โย” 1) มุนิโย 2) มุนโย 3) มุนิโน 4) มุนีโย edit

Apr
7

(021) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“บุตรทั้งหลายของเศรษฐี” ตรงกับข้อใด 1) เสฏฺฐิสฺส ปุตฺตา 2) เสฏฺฐินา ปุตฺตา 3) เสฏฺฐิมฺหิ ปุตฺตา 4) เสฏฺฐีนํ ปุตฺตา edit

Apr
5

(020) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“ตํ + เอว” มีรูปสำเร็จตรงกับข้อใด 1) ตสฺเสว 2) ตญฺเหว 3) เตฺวว 4) ตญฺเญว edit

Apr
5

(019) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“สุหุฏฺฐิตํ” เกิดจากการสนธิในข้อใด 1) สุ + หุฏฺฐิตํ 2) สุหุ + ิตํ 3) สุ + อุฏฺฐิตํ 4) สุห + อุฏฺฐิตํ edit

Apr
5

(018) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใดทำสนธิด้วยการเติมพยัญชนะ 1) ตเถว 2) นิปฺผตฺติ 3) ยถายิทํ 4) ปโรสหสฺสํ edit

Apr
5

(017) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

“ปจฺจุตฺตริตฺวา” เกิดจากการสนธิในข้อใด 1) ป + อุตฺตริตฺวา 2) ปจฺจุ + อุตฺตริตฺวา 3) ปต + อุตฺตริตฺวา 4) ปติ + อุตฺตริตฺวา edit

Apr
5

(016) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใดใช้กับนิคคหิตสนธิ ไม่ ได้ 1) โลป 2) อาเทส 3) สัญโญค 4) อาคม edit

Apr
5

(015) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใดทำสนธิด้วยการซ้อนพยัญชนะ 1) โอนทฺธา 2) อชฺฌคมา 3) ตสฺมาติห 4) วิญฺญาณํ edit

Apr
5

(014) รวมเรื่อง 100 คำตอบ ชุดที่ 1

ข้อใดเป็นอาเทสสระสนธิ 1) จตูหปาเยหิ 2) กินฺนุมา 3) อภินนฺทุนฺติ 4) พหฺวาพาโธ edit