Category Archives

หนังสือสันสกฤตสำหรับดาวน์โหลด

Jun
4

(003) สันสกฤตขั้นต้น 1

สันสกฤตขั้นต้น 1 เนื้อหาประกอบด้วยประวัติความเป็นมาและกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์เบื้องต้นของภาษาสันสกฤต สระ พยัญชนะ นามศัพท์การันต์ต่าง ๆ คุณศัพท์  สรรพนาม สังขยา การประกอบกริยาจากธาตุหมวดต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท edit

Dec
7

(002) ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต คนไทยกับการเรียนภาษาสันสกฤต ตลอดจนไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรทราบ อักษรที่ใช้ในเล่มประกอบไปด้วยอักษรไทย อักษรเทวนาครี และอักษรโรมัน ซึ่งเป็นอักษรที่ผู้สนใจภาษาสันสกฤตควรทราบ การใช้อักษรเทวนาครีนั้นก็เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้ทำความคุ้นเคยกับอักษร เพราะตำราสันสกฤตส่วนใหญ่บันทึกด้วยอักษรเทวนาครี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป edit