หนังสือบาลีขั้นต้น 1

(ฉบับปรับปรุง 2019)

เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติของภาษาบาลี สระ พยัญชนะ นามศัพท์การันต์ต่าง ๆ คุณศัพท์  สรรพนาม สังขยา

การประกอบกริยาอาขยาตจากธาตุหมวดต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อหาไวยากรณ์ออกเป็น 10 บท

พยายามยกตัวอย่างการใช้ภาษาบาลีทั้งการแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีให้หลากหลาย

ภาคผนวกได้เพิ่มวิภัตติกริยาและตัวอย่างการแจกวิภัตติคำนามการันต์ต่าง ๆ

รวมทั้งศัพทานุกรมกริยาและคำนามให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

การเรียนภาษาทุกภาษาย่อมต้องอาศัยการฝึกฝน

ภาษาบาลีก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยความอดทนและความตั้งมั่นในการเรียนจึงจะประสบความสำเร็จ

อีกประการหนึ่ง การเรียนภาษาบาลีถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้อีกทางหนึ่งด้วย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มศึกษาภาษาบาลีทุกคน

คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดครับ

BeginningPali1-30052019