ข้อใดประกอบด้วยทีฆสระ ทุกพยางค์

1) สุคโต  สุมุนิ

2) นายโก  มเหสี

3) ภควา  อรหา

4) เมธาวี  ภูปาโล

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) เมธาวี  ภูปาโล

ทีฆสระ คือสระเสียงยาวนั่นเอง