ข้อใดจัดเป็น “ครุ” ทุกพยางค์

1) มุนิ  อคฺคิ

2) รชฺชุ  วธู

3) ปณฺฑิโต  มนุสฺโส

4) จนฺโท  สทฺธา

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) จนฺโท  สทฺธา

ครุ คือสระที่มีเสียงหนัก ได้แก่ สระเสียงยาว หรือสระเสียงสั้นที่มีพยัญชนะสังโยค หรือนิคหิตตามมา