สันสกฤตขั้นต้น 1

เนื้อหาประกอบด้วยประวัติความเป็นมาและกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์เบื้องต้นของภาษาสันสกฤต

สระ พยัญชนะ นามศัพท์การันต์ต่าง ๆ คุณศัพท์  สรรพนาม สังขยา

การประกอบกริยาจากธาตุหมวดต่าง ๆ เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท

ผู้จัดทำพยายามทำเนื้อหาให้กระชับ ตัดกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไป

ยกตัวอย่างการใช้ภาษาสันสกฤตทั้งการแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้หลากหลาย

รวมถึงการเพิ่มคำอ่านเป็นอักษรโรมัน ในภาคผนวกได้เพิ่มวิภักติกริยาและตัวอย่างการแจกวิภักติคำนามการันต์ต่าง ๆ

รวมทั้งศัพทานุกรมกริยาและคำนามให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มศึกษาภาษาสันสกฤตทุกคน

คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดครับ

BeginningSanskrit1-04062019