การเขียนสะกดคำในข้อใด ไม่ ถูกต้องตามอักขรวิธี

1) กุญฺชโร

2) สพฺพญฺญู

3) สงฺหิตํ

4) อนุกมฺโป

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) สงฺหิตํ

พยัญชนะวรรคจะซ้อนกันในวรรคของตัวเองเท่านั้น

หลักการซ้อนพยัญชนะดูเพิ่มเติมได้ในเรื่องพยัญชนะสังโยคจ้า