สระที่เกิดจากฐานคอและเพดานได้แก่ข้อใด

1) อา

2) อู

3) เอ

4) โอ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ   3) เอ

เอ เกิดจากการผสมกันของสระ อ+อิ

เกิดที่ฐานคอ (กัณฐชะ)  อิ เกิดที่ฐานเพดาน (ตาลุชะ)