คำว่า “พุทฺโธ” มีหลักการสะกดอย่างไร

1)  พยัญชนะที่ 1 ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ 2

2) พยัญชนะที่ 2 ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ 3

3) พยัญชนะที่ 3 ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ 4

4) พยัญชนะที่ 5 ซ้อนหน้าได้ทุกตัว

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) พยัญชนะที่ 3 ซ้อนหน้าพยัญชนะที่ 4

หลักการซ้อนพยัญชนะวรรคคือ

1 ซ้อน 1 และ 2  ในวรรคตัวเอง

3 ซ้อน 3 และ 4 ในวรรคตัวเอง

5 ซ้อนได้ทุกตัวในวรรค ยกเว้น ง ไม่ซ้อนตัวเอง