พยัญชนะข้อใดมีเสียงเบาที่สุด

1) ก  จ  ฏ

2) ข  ฉ  

3) ค  ช  ฑ

4) ฆ  ฌ  ฒ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  1) ก  จ  ฏ

พยัญชนะเสียงเบา (สิถิล) ได้แก่พยัญชนะที่ 1  3  5  ทุกวรรค

ก  จ  ฏ  เป็นพยัญชนะที่ 1 ของวรรค และเสียงไม่ก้อง (อโฆสะ) ฉะนั้น จึงมีเสียงเบาที่สุด