ข้อใดเป็นสิถิล โฆสะ ทุกตัว

1) ค  ฆ  ง

2) ค  ช  ท

3) ช  ฌ  

4) ท  ธ  น

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  2) ค  ช  ท

สิถิล โฆสะ คือพยัญชนะที่ 3 ของทุกวรรค