การรวมสระสองตัวเข้าด้วยกันเรียกว่าอะไร

1) ทีฆสระ

2) รัสสสระ

3) สังยุตตสระ

4) สุทธสระ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) สังยุตตสระ

สังยุตตสระคือสระผสมนั่นเอง