ข้อใดเป็นพยัญชนะสนธิ

1)  มยายํ

2) อถขฺวสฺส

3) ตฺยาหํ

4) สาหุทสฺสนํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) สาหุทสฺสนํ

คำนี้มาจาก สาธุ + ทสฺสนํ = สาหุทสฺสนํ

เป็นอาเทสพยัญชนะสนธิ ตามกฎที่ว่า ถ้าสระหรือพยัญชนะอยู่ข้างหลัง อาเทสพยัญชนะได้ไม่จำกัด