ข้อใดเป็นทีฆสระสนธิ

1) ตตฺรายํ

2) สเมตายสฺมา

3) ยถริว

4) ปโรสหสฺสํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  1) ตตฺรายํ

หลักคิดง่ายๆ คือ ทีฆะ แปลว่า ยาว หมายถึงทำให้เสียงยาวขึ้น

ในที่นี้เขาถามเรื่องสระสนธิ แสดงว่าต้องเป็นการทำเสียงสระให้ยาวขึ้น

มาจาก ตตฺร + อยํ = ตตฺรายํ   (ทำเสียง อ ให้เป็น อา)