ข้อใดเป็นอาเทสสระสนธิ

1) จตูหปาเยหิ

2) กินฺนุมา

3) อภินนฺทุนฺติ

4) พหฺวาพาโธ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) พหฺวาพาโธ

อาเทสคือการแปลงสระ ซึ่งมีกฎว่า  อิ เอ โอ อยู่หน้า ตามด้วยสระ

  • ให้แปลง อิ เอ   เป็น
  • ให้แปลง อุ โอ   เป็น

มาจาก  พหุ + อาพาโธ  เป็น   พหฺวาพาโธ (อุ เป็น ว)