ข้อใดทำสนธิด้วยการซ้อนพยัญชนะ

1) โอนทฺธา

2) อชฺฌคมา

3) ตสฺมาติห

4) วิญฺญาณํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  2) อชฺฌคมา

การทำสนธิด้วยการซ้อนพยัญชนะก็คืออาเทสนั่นเอง

เป็นอาเทสชนิดที่มีสระตามมาข้างหลังทำให้ แปลง อธิ เป็น อชฺฌ 

มาจาก    อธิ + อคมา =  อชฺฌคมา