ข้อใดใช้กับนิคคหิตสนธิ ไม่ ได้

1) โลป

2) อาเทส

3) สัญโญค

4) อาคม

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) สัญโญค

นิคหิตสนธิ คือการเชื่อมคำระหว่างนิคหิตกับสระ หรือกับพยัญชนะ มี 4 วิธี คือ โลป อาเทส อาคม ปกติ