การแจกวิภัตติ อี การันต์

อี การันต์ มีเพียง 2 ลิงค์คือไม่มีนปุงสกลิงค์

การแจกวิภัตติแทบจะเหมือนกับ อิ การันต์ เป็นไงมาดูกันเลย

ตัวอย่างที่ 7 

อี การันต์ (ปุงลิงค์)

เสฏฺฐี (เศรษฐี)

ตัวอย่างที่ 8

อี การันต์ (อิตถีลิงค์)

อิตฺถี (ผู้หญิง)

เห็นไหมว่าแทบจะเหมือนกับ อิ การันต์เลย

มาฝึกแจกวิภัตติกันต่อดีกว่า

อี การันต์ ปุงลิงค์

กรี (ช้าง)                           ปาปการี (คนทำบาป)                 มนฺตี (คนมีความคิด)           

สุขี (คนมีความสุข)            มาลี (คนทำดอกไม้)                  ตปสี (คนมีตบะ)

สสี (พระจันทร์)                  เมธาวี (คนมีปัญญา)                หตฺถี (ช้างพลาย)                

ภาณี (คนช่างพูด)             ทณฺฑี (คนมีไม้เท้า)                  สารถี (คนขับรถ)

สิขี (นกยูง)                        ปกฺขี (นก)                                ทีฆชีวี (คนมีอายุยืน)

อี การันต์ อิตถีลิงค์

กุมารี (เด็กหญิง)               ภาคิณี (น้องสาว)                      นารี (หญิงสาว)

ธานี (เมือง)                       วาปี (สระน้ำ)                            ปฐวี (แผ่นดิน)

นที (แม่น้ำ)                        วีชนี (พัด)                               สิมพลี (ต้นงิ้ว)

ราชินี (พระราชินี)                กุกฺกุฏี (แม่ไก่)                        กทลี (ต้นกล้วย)

เทวี (พระเทวี)                    พฺราหมณี (พราหมณี)              โปกฺขรณี (สระโบกขรณี)