“ปจฺจุตฺตริตฺวา” เกิดจากการสนธิในข้อใด

1) ป + อุตฺตริตฺวา

2) ปจฺจุ + อุตฺตริตฺวา

3) ปต + อุตฺตริตฺวา

4) ปติ + อุตฺตริตฺวา

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) ปติ + อุตฺตริตฺวา

เป็นอาเทสพยัญชนะสนธิ ตามกฎที่ว่า

ถ้าสระอยู่ข้างหลัง ให้อาเทสหรือแปลง ติ เป็น แล้วซ้อน จฺ