ข้อใดทำสนธิด้วยการเติมพยัญชนะ

1) ตเถว

2) นิปฺผตฺติ

3) ยถายิทํ

4) ปโรสหสฺสํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) ยถายิทํ

การเติมพยัญชนะหรือเพิ่มพยัญชนะเข้ามาเรียกว่า อาคม

พยัญชนะที่เพิ่มได้มี 8 ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ

มาจาก  ยถา + อิทํ = ยถายิทํ  (เพิ่มพยัญชนะ )