“สุหุฏฺฐิตํ” เกิดจากการสนธิในข้อใด

1) สุ + หุฏฺฐิตํ

2) สุหุ + ิตํ

3) สุ + อุฏฺฐิตํ

4) สุห + อุฏฺฐิตํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  3) สุ + อุฏฺฐิตํ

อาคมพยัญชนะสนธิคือการลงพยัญชนะใหม่มี 8 ตัว คือ ย ว ม ท น ต ร ฬ (ห)

ในคัมภีร์สัททนีติว่า ลง อาคมได้บ้าง 

มาจาก  สุ + อุฏฺฐิตํ = สุหุฏฺฐิตํ  (ลง ห อาคม)