“ตํ + เอว” มีรูปสำเร็จตรงกับข้อใด

1) ตสฺเสว

2) ตญฺเหว

3) เตฺวว

4) ตญฺเญว

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  4) ตญฺเญว

เป็นเรื่องนิคหิตสนธิจ้า รู้ได้อย่างไร  ก็ดูจากคำหน้าไง

เรียกว่าอาเทสนิคหิตสนธิ ตามกฎที่ว่า

ถ้ามี เอ หรือ ข้างหลัง แปลงนิคหิตเป็น ญฺ

ฉะนั้น   ตํ + เอว จึงสำเร็จเป็น  ตญฺเญว  ด้วยประการฉะนี้