“บุตรทั้งหลายของเศรษฐี” ตรงกับข้อใด

1) เสฏฺฐิสฺส ปุตฺตา

2) เสฏฺฐินา ปุตฺตา

3) เสฏฺฐิมฺหิ ปุตฺตา

4) เสฏฺฐีนํ ปุตฺตา

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 1) เสฏฺฐิสฺส ปุตฺตา

เวลาตอบให้แยกก่อนว่าในประโยคมีคำนามกี่คำ แปลว่าอะไรบ้าง เพราะตัวคำแปลจะบอกวิภัตติ

ซึ่งในคำตอบมีคำนามอยู่ 2 คำ คือคำว่าบุตรทั้งหลาย กับของเศรษฐี

บุตรทั้งหลาย เป็นปฐมาวิภัตติ (วิภัตติที่ 1 พหุวจนะ)  ศัพท์เดิมคือ ปุตฺต

ของเศรษฐี เป็นฉัฏฐีวิภัตติ (วิภัตติที่ 6 เอกวจนะ)  ศัพท์เดิมคือ เสฏฺฐี

อย่าลืมว่าอายตนิบาต หรือคำแปลประจำวิภัตตินั้นสำคัญมาก

ฝึกแจกวิภัตติแต่ละการันต์ให้คล่อง รับรองทำได้ทุกข้อครับ