“แก่บุคคลผู้ทำบาป” ตรงกับข้อใด

1) ปาปการี

2) ปาปการึ

3) ปาปการินา

4) ปาปการิโน

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4) ปาปการิโน

อันดับแรกดูคำแปลก่อนเลย  แก่…  ไม่มีทั้งหลาย แสดงว่าเป็นวิภัตติที่ 4 เอกวจนะ

ศัพท์นี้มาจาก ปาปการี  (อี การันต์ ปุงลิงค์)

เมื่อแจก ปาปการี เป็นวิภัตติที่ 4 เอกวจนะ จะได้  ปาปการิสฺส  ปาปการิโน

แก่บุคคลผู้ทำบาป  จึงตอบ  ปาปการิโน  ด้วยประการฉะนี้