คำว่า “รตฺตึ” ในประโยค “พฺราหฺมณา ทิวา จ รตฺตึ จ พลึ เทวตานํ หรนฺติ” เป็นวิภัตติใด

1) ปฐมาวิภัตติ

2) ทุติยาวิภัตติ

3) ปญฺจมีวิภัตติ

4) จตุตถีวิภัตติ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  2) ทุติยาวิภัตติ

มาจากคำว่า รตฺติ  เป็น อิ การันต์ อิตถีลิงค์

รตฺตึ จึงเป็น ทุติยาวิภัตติ (วิภัตติที่ 2 ) ด้วยประการฉะนี้