ข้อใด ไม่  มีการเปลี่ยนรูปวิภัตติ

1) มุนึ  ภิกฺขุํ

2) ปุริเสน  อาจริเยน

3) มุนิมฺหา  คุรุโน

4) คชมฺหิ  วานเร

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 1) มุนึ  ภิกฺขุํ

วิภัตติ 14 ตัวนั้น เมื่อประกอบกับคำนามจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง

ตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและปรากฎให้เห็นก็คือ อํ (ทุติยาวิภัตติ เอกวจนะ)

ฉะนั้น จึงตอบ มุนึ  ภิกฺขุํ  ด้วยประการฉะนี้