“อินทรีย์ของผู้ประพฤติธรรม” ตรงกับข้อใด

1) ธมฺมจารินา อินฺทฺริยานิ

2) ธมฺมจารึ อินฺทฺริยานิ

3) ธมฺมจาริโน อินฺทฺริยํ

4) ธมฺมจารีหิ อินฺทฺริยํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 3) ธมฺมจาริโน อินฺทฺริยํ

ก่อนอื่น ให้แยกศัพท์ก่อน มีคำว่า อินทรีย์ กับของผู้ประพฤติธรรม

อินทรีย์ เป็นประธาน (วิภัตติที่ 1 เอกวจนะ)

ของผู้ประพฤติธรรม (วิภัตติที่ 6 เอกวจนะ)

คำว่า อินฺทฺริยํ  เป็นเอกวจนะ ซึ่งมีคำตอบอยู่ 2 ข้อ ที่เหลือตัดออก

เหลือคำว่า ธมฺมจาริโน กับ ธมฺมจารีหิ  อะไรจะเป็นวิภัตติที่ 6

ฉะนั้นจึงตอบ  ธมฺมจาริโน อินฺทฺริยํ  ด้วยประการฉะนี้