“ตํ เม ปาปํ ตยา กตํ, ตุยฺหํ โทโส โหติ” ข้อใดเป็นวิเสสนสรรพนาม

1) ตํ

2) เม

3) ตยา

4) ตุยฺหํ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  1) ตํ

วิเสสนสรรพนาม คือสรรพนามที่ใช้ขยายคำนาม ทำหน้าที่คล้ายคุณศัพท์

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ นิยมวิเสสนสรรพนาม (แบบเจาะจง) และอนิยมวิเสสนสรรพนาม (ไม่เจาะจง)

ตํ มาจาก ศัพท์ แปลว่า นั้น 

จัดเป็นนิยมวิเสสนสรรพนาม ซึ่งมีอยู่ 4 ตัวคือ (นั้น) เอต (นั่น) อิม (นี้) อมุ (โน้น)

จึงตอบว่า ตํ  ด้วยประการฉะนี้