“โจรขโมยโคตัวใดตัวหนึ่งของเศรษฐี” ตรงกับบาลีข้อใด

1) โจโร เสฏฺฐิสฺส ยงฺกญฺจิ โคณํ โจเรติ.

2) โจโร เสฏฺฐิสฺส เยเกจิ โคณํ โจเรติ.

3) โจโร เสฏฺฐิสฺส โยโกจิ โคณํ โจเรติ.

4) โจโร เสฏฺฐิสฺส ยากาจิ โคณํ โจเรติ.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  1) โจโร เสฏฺฐิสฺส ยงฺกญฺจิ โคณํ โจเรติ.

ประโยคนี้ให้เน้นคำว่า ตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งมาจากศัพท์  ย + กึ + จิ

คำว่าตัวใดตัวหนึ่ง ขยายโค จะต้องมีวิภัตติวจนะเดียวกันกับโค

โคณํ  เป็นวิภัตติที่ 2 เอกวจนะ  ฉะนั้น คำขยายต้องเป็นวิภัตติที่ 2 เอกวจนะด้วย

จึงตอบว่า ยงฺกิญฺจิ  ด้วยประการฉะนี้

 

ป.ล. ที่เป็น ยงฺกิญฺจิ  เกิดจากการสนธิกันครับ  ถ้ายังงงให้ย้อนกลับไปทบทวนนะจ๊ะ