“อาจารย์ของเราทั้งหลายย่อมไปสู่บรรณศาลา” ตรงกับภาษาบาลีข้อใด

1) อมฺหากํ อาจริโย ปณฺณสาลํ คจฺฉติ.

2) ตุมฺหากํ อาจริโย ปณฺณสาลํ คจฺฉติ.

3) อาจริโย โว ปณฺณสาลํ คจฺฉติ.

4) อาจริโย เม ปณฺณสาลํ คจฺฉติ.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

เฉลยเลยละกัน

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 1) อมฺหากํ อาจริโย ปณฺณสาลํ คจฺฉติ.

ประโยคนี้เน้นที่คำว่า ของเราทั้งหลาย

ถ้าพิจารณาดีๆ จะมีคำว่าของเราทั้งหลาย อยู่ข้อเดียวคือ อมฺหากํ

มาจากคำว่า อมฺห แปลว่า เรา, ข้าพเจ้า  เป็นปุริสสรรพนาม วิภัตติที่ 6 พหุวจนะ

จึงตอบว่า อมฺหากํ  ด้วยประการฉะนี้