Monthly Archives: March 2019

Archive of posts published in the specified Month

Mar
11

(002) บาลีขั้นต้น 2

หนังสือบาลีขั้นต้น 2 มีกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของภาษาบาลีเพิ่มเติมจากหนังสือบาลีขั้นต้น 1 เนื้อหาประกอบไปด้วยการแจกวิภัตติคำนามและกริยา กติปยศัพท์ ปูรณสังขยา รวมทั้งกริยากิตก์ และชนิดของประโยค เป็นต้น edit