พยัญชนะในภาษาบาลี

พยัญชนะ ในภาษาบาลีมีทั้งสิ้น 33 ตัว ทุกตัวจัดเป็นพยัญชนะใบ้ (มูคะ) เป็น นิสสิต คือไม่สามารถออกเสียงได้ด้วยตนเอง

จะต้องประกอบเข้ากับสระเสียก่อนจึงจะสามารถออกเสียงได้ แบ่งพยัญชนะออกเป็น 2 กลุ่ม

คือ พยัญชนะวรรค และพยัญชนะอวรรค  หรือเศษวรรค ดูตารางประกอบเลยจ้ะ

จากตารางเราจะเห็นว่า พยัญชนะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. พยัญชนะวรรค ได้แก่ พยัญชนะที่มีฐานกรณ์ที่เกิดแบบเดียวกัน โดยสามารถจัดเป็นหมวดหมู่หรือวรรคตามฐานกรณ์ที่เกิดได้เป็น 5 วรรคๆ ละ 5 ตัว รวมเป็นพยัญชนะวรรค 25 ตัว ดังนี้

    วรรค ก           ได้แก่    กฺ     ขฺ     คฺ      ฆฺ       งฺ

วรรค จ           ได้แก่    จฺ     ฉฺ     ชฺ      ฌฺ      ญฺ

วรรค ฏ           ได้แก่    ฏฺ     ฐฺ     ฑฺ      ฒฺ      ณฺ

วรรค ต           ได้แก่    ตฺ     ถฺ     ทฺ      ธฺ      นฺ

วรรค ป           ได้แก่    ปฺ     ผฺ     พฺ      ภฺ      มฺ

2. พยัญชนะอวรรค ได้แก่ พยัญชนะที่เกิดจากฐานกรณ์ต่างกัน ไม่มีความเป็นหมวดหมู่เดียวกัน พยัญชนะอวรรคมีทั้งสิ้น 8 ตัว ดังนี้

     ยฺ    รฺ     ลฺ    วฺ     สฺ    หฺ    ฬฺ     อํ

เรื่องพยัญชนะสิ่งที่ต้องจำคือแต่ละวรรคและเศษวรรคมีพยัญชนะอะไรบ้าง เป็นลำดับที่เท่าไหร่ในวรรค เป็นต้น ข้อสอบในส่วนนี้มักจะถามตรงๆ ที่พึงระวังอีกเรื่องคือภาษาบาลีไม่มีพยัญชนะ ศ ษ ฮ

จำได้แค่นี้ก็ทำข้อสอบได้ชัวร์!!!